L’Etape Slovakia by Tour de France
presented by ŠKODA

FAMILY DAY (KIDS RACE/FAMILY RIDE)

 

Organizátor
Na základe licencie Amaury Sport Organization  (A.S.O.) organizačne podujatie zabezpečuje BE COOL, s.r.o. a v spolupráci s Bratislavský maratón o.z., BE COOL Bory, s.r.o. a ďalšími partnermi

letapeslovakia.sk
facebook.com/letapeslovakia
instagram.com/letapeslovakia

Miesto a termín
Bratislava, Štrkovecké jazero- Ružinovská ulica – 21.08.2021
– KIDS RACE od 09:00 hod,
– FAMILY RIDE (nesúťažná) od 15:00 hod.

Riaditeľ pretekov a hlavný organizátor: Jozef Pukalovič (jozo@becool.sk)
Športový riaditeľ: Peter Doležal (p.dolezal@bora.com)
Technický riaditeľ: Peter Pukalovič (peto@becool.sk)
Hlavný rozhodca: Milan Dvorščík (milan.dvorscik@gmail.com)

Všeobecné podmienky
Cyklistické preteky pre verejnosť. FAMILY RIDE je nesúťažného charakteru. Elektro bicykle nie sú v povolené v detských pretekoch (KIDS RACE).

Predpis
„Preteky sa konajú podľa pravidiel cyklistiky a týchto propozícií. Všetci účastníci sa pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo, organizátor neručí a nezodpovedá za škody vzniknuté účastníkom ani nimi spôsobené. Všetci účastníci musia dodržovať ustanovenia zákonov a predpisov o cestnej premávke a sú povinní rešpektovať pokyny polície, usporiadateľov a rozhodcov. Organizátor si vyhradzuje právo nutných zmien oproti rozpisu pretekov z dôvodov nepredvídaných (vis maior) okolností.
Každý pretekár počas pretekov musí mať riadne pripnutú prilba na hlave a bicykel v dobrom technickom stave. Používať slúchadlá počas pretekov je zakázané a pretekárovi hrozí diskvalifikácia.
Zákaz používania slúchadiel je z dôvodu bezpečnosti účastníkov a divákov. Počas pretekov bude vyžadovaná rýchla reakcia účastníkov na pohyb sprievodných vozidiel, motocyklov organizátora, polície, zdravotnej a záchrannej služby, ako aj na iné usmernenia, zásahy a pokyny organizátorov.
Informácie o  pretekov sa nachádzajú na www.letapeslovakia.sk“

Registrácia a štartovné
„Registrácia účastníkov na preteky prebieha výlučne online na stránkach www.letapeslovakia.sk prostredníctvom ticketingovej spoločnosti predpredaj.sk.
Registrácia je možná aj osobne počas prezentácie priamo na podujatí.
Prihlásiť sa je možné najneskôr deň pred konaním samotnej disciplíny, t.j. do piatku 20.08.2021.
Súčasťou registrácie je presmerovanie na platobnú bránu. Registrácia účastníka je dokončená v momente zaplatenia registračného poplatku na účet organizátora/ticketingovej spoločnosti. Pri registrácii musí záujemca vyplniť všetky požadované údaje.
Registrácia bude otvorená dňa 08.04.2021. Rozpis výšky štartovného sa nachádza na stránke www.letapeslovakia.sk.
Na stránke sa nachádza aj detailný rozpis prípadnej refundácie zaplateného štartovného.
Organizátor podujatia je oprávnený stanoviť maximálny počet účastníkov s ohľadom na povahu a povrch trate, bezpečnosť účastníkov a aktuálne epidemiologické opatrenia.
„RACE OFFICE“ sa bude nachádzať v areáli Štrkoveckého jazera a bude otvorený v dňoch 19.08.-22.08.2021. Bližšie informácie o prezentácii budú špecifikované pred podujatím.
Pri problémoch s registráciou na podujatie kontaktujte prosím zuzka@becool.sk.“

Súťažné kategórie, súťaž družstiev

Označenie kategórie Vek* Rok narodenia
DETI - A 3 - 6 2018 – 2015
DETI - B 7 - 10 2014 – 2011
DETI - C 11 - 14 2010 – 2007
FAMILY-RIDE (nesúťažná) Open** 2010 a viac

Deti budú štartovať priebežne podľa vekových kategórií (A, B a C) samostatne chlapci a dievčatá.
*vek pretekára k 31. decembru 2021
** deti vo veku od 11-15 rokov len v sprievode zákonného zástupcu a s jeho súhlasom

Dĺžky trate
KIDS RACE:
Kategória A: 600 m
Kategória B: 1200 m
Kategória C: 2500 m
FAMILY RIDE: 20 km

V kategórii A je možná účasť rodičov na pretekoch spolu s deťmi. Rodičia sa či už samostatne, alebo spolu s deťmi zaradia vždy na koniec každej štartovej vlny!!! Dôrazne žiadame rodičov o rešpekt hlavne vo vzťahu k deťom, ktoré pretekajú samé bez podpory rodičov, rovnako tak navzájom medzi sebou. Nezabúdajte, že svojim správaním a prejavmi „fair – play“ idete deťom príkladom.

Prezentácia a vyzdvihnutie si štartových balíkov
19.08.2021 v čase od 12:00 do 18:00 hod
20.08.2021 v čase od 12:00 do 18:00 hod
21.08.2021 v čase od 07:00 hod – len pre mimobratislavských účastníkov (najneskôr 30 minút pred štartom)

Štartovné číslo a štartový balíček
Súčasťou štartovacieho balíčka a štartovného je:
– set štartových čísiel, ktoré sú v majetku organizátora, až do ukončenia pretekov
– „Road book“ so základnými informáciami o pretekoch
– štartový batôžtek L‘Etape Slovakia by Tour de France
– účastnícka buffka L‘Etape Slovakia by Tour de France
– účastnícka medaila L‘Etape Slovakia by Tour de France
– foto-servis v cieli a zasielanie fotiek na vaše mailové adresy (v prípade ak od kliknete súhlas so zasielaním fotografií v registračnom formulári)
– zdravotnícke zabezpečenie na trati a v cieli pretekov
– občerstvenie v cieli pretekov
– on-line diplom s možnosťou jeho stiahnutia si z web stránky podujatia a vytlačenia

Podmienka účasti
Riadne ukončená registrácia na preteky, riadne pripnutá prilba na hlave, štartové číslo, bicykel v dobrom technickom stave.

Prehlásenie a poistenie
Účastník v pretekoch L’Etape Slovakia by Tour de France štartuje vždy na vlastné nebezpečie. Preteky sa idú za obmedzenej cestnej premávky, účastník je však povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a dbať na pokyny usporiadateľov, mestskej a štátnej polície.
Účastník by mal pred jazdou poznať svoj aktuálny zdravotný stav a podrobiť sa odbornému vyšetreniu športovým lekárom.
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť
Na zadnej strane štartového čísla bude rovnako ako v on-line prihlasovacom formulári možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení pretekov bude poskytovaná zdravotná pomoc.

Ohlásenie neúčasti – výmena pretekára – vrátenie štartovného
Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 31.07.2021 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia (zuzka@becool.sk). V prípade, ak pretekár oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom od ošetrujúceho doktora v čase od 31.07.2021 do 20.08.2021, má rovnako možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia (zuzka@becool.sk).
V prípade, ak sa pretekár nemôže zúčastniť a chce prepísať svoje štartové číslo na iného účastníka (s jeho podpísaným písomným súhlasom zaslaným mailom na adresu zuzka@becool.sk), môže tak urobiť najneskôr do 31.07.2021.Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, s touto osobou sa dorieši aj spôsob nahlásenia údajov o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenia spojené s účasťou na podujatí potvrdzuje už nový účastník.
Pre-registrácia v čase od 01.08.2021 do dňa kedy začne výdaj štartových balíkov je spoplatnená sumou 5,-Eur, ktorá bude uhradená pri prevzatí štartového balíka. Organizátor bude vybavovať pre-registrácie postupne ako mu budú nahlasované. Pre-registrácia v deň pretekov nie je možná, pre-registrovať sa je možné najneskôr deň pred konaním príslušných pretekov! Po prevzatí štartového balíka už nie je pre-registrácia možná.
Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom súťažil iný pretekár než ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný a bude mu udelený zákaz zúčastňovať sa podujatí organizovaných BE COOL, s.r.o.
V prípade, ak bude podujatie zrušené na základe vydaných epidemiologických opatrení, resp. bude zakázané organizovať podujatie v plánovanom rozsahu v dôsledku čoho bude účastníkovi znemožnená účasť na podujatí:
a) organizátor účastníkovi vráti v plnom rozsahu štartovné na jeho účet po odrátaní administratívneho poplatku vo výške (10,-eur) alebo
b) účastník bude mať možnosť presunúť si štartovné na niektorý z ďalších ročníkov podujatia.

Ceny
KIDS RACE: Prví 3 chlapci a prvé 3 dievčatá v každej detskej kategórií získajú vecné ceny.Do výsledkov budú zaradené a odmenu môžu získať iba deti, ktoré prejdú celú vzdialenosť bez výraznejšej pomoci rodičov!
Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční v priestore cieľa. Presný harmonogram zverejní organizátor pred začiatkom podujatia.
FAMILY RIDE: nesúťažná organizovaná cyklojazda mestom pre celú rodinu v pelotóne jazdcov za sprievodným vozidlom

Servis
Zdravotná služba bude zabezpečená na trase pretekov, ako aj v priestore cieľa pretekov.

Rôzne
Okruh bude pre verejnú dopravu čiastočne uzatvorený.

Tresty a protesty
V prípade nedodržania týchto propozícií, účastník/pretekár môže byť rozhodcovským zborom zbavený poradia alebo z pretekov vylúčený.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, najmä s prihliadnutím na vis maior okolnosti. Rovnako tak si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov s ohľadom na naplnenie počtu účastníkov na podujatí.
Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, šírenia epidémie, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.
V takomto prípade nemá pretekár nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať pretekárovi časť štartovného.
Organizátor pred podujatím zverejní manuál a pravidlá účasti a správania sa na podujatí pre účastníkov, organizačný team a divákov v zmysle príslušných epidemiologických a hygienických pravidiel.

Tešíme sa na vás!!!

Neprehliadni

Staň sa šampiónom. Zmeraj si sily s inými pretekármi a zaži atmosféru svetovej L’Etape by Tour de France na Slovensku.

Registrácia